Regulamin oraz Polityka prywatności

Regulamin
Korzystając z niniejszej strony użytkownik potwierdza, że przeczytał i zgodził się na
następujące warunki: Do niniejszych Warunków zastosowanie ma następująca terminologia;
„Klient”, „użytkownik” odnosi się do użytkownika, osoby mającej dostęp do tej strony internetowej i
akceptującego warunki Firmy. „Firma”, „my” i „nas” odnosi się do Firmy, SKOD TRADING,
zarejestrowanej w Polsce pod numerem NIP 7710101435 , pod adresem ul. Jasna 6/9 , 97-300
Piotrków Trybunalski. „Strona” lub „Strony” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do Firmy, lub albo
do Klienta, albo do Firmy. Niniejsze warunki przedstawiają zasady użytkowania niniejszej strony
internetowej i mają zastosowanie do wszystkich zakupów produktów dokonanych poprzez tę
stronę internetową. Korzystając z naszej strony internetowej potwierdzasz, że akceptujesz te
Warunki i wyrażasz zgodę na ich przestrzeganie. W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się na
niniejsze Warunki, nie wolno mu korzystać z tej strony internetowej. Użytkownik ponosi ponadto
odpowiedzialność za to, by zapewnić, iż wszystkie osoby mające dostęp do naszej strony
internetowej poprzez jego łącze internetowe miały świadomość niniejszych Warunków i innych
mających zastosowanie zasad, i że się z nimi zgadzają.

 1. Polityka Prywatności
  Dokładamy starań, aby chronić prywatność użytkownika. Uprawnieni pracownicy w ramach Firmy
  wykorzystują ograniczone informacje zebrane od indywidualnych klientów jedynie w razie potrzeby.
  Dane Klienta są jednak uważane za poufne i tym samym mogą być przekazywane osobom trzecim
  jedynie zgodnie z naszą Polityką prywatności.
  W niektórych przypadkach użytkownik posiada prawo, na mocy Rozporządzenia o ochronie
  danych osobowych, odnośnie do jego danych osobowych, w tym prawo do otrzymania
  egzemplarza danych osobowych, które o nim przechowujemy, jak też prawo do złożenia skargi.
  W odpowiednich przypadkach Klient zostanie zaopatrzony w odpowiednie informacje pisemne,
  prospekty oraz egzemplarze danych w ramach zawartej umowy, dla korzyści obu stron.
  Dane osobowe użytkownika nie zostaną sprzedane, udostępnione ani wypożyczone żadnej
  osobie trzeciej, a jego adres e-mail nie będzie wykorzystany do rozsyłania nieproszonej
  poczty. Wszelkie wiadomości e-mail wysyłane przez tę Firmę będą dotyczyły jedynie
  dostarczenia ustalonych usług i produktów.
  Nie masz obowiązku dostarczania nam informacji osobistych, ale jeśli ich nie podasz,
  istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będziesz mógł dokonywać zakupów i uzyskać
  najlepszej możliwej jakości usług. Niemniej decyzja należy do Ciebie i w pełni ją szanujemy.
  Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:
  • W przypadku sprzedaży towarów i świadczenia usług:
  • identyfikacja i obsługa klienta;
  • list przewozowy lub faktura;
  • dostawa towarów (do wysyłki);
  • zwrot lub wymiana towarów;
  • zwrot pieniędzy za zakup;
  • gwarancje wykonania zobowiązań; • usprawnianie produktów, rozwój nowych produktów;
  • w celach komercyjnych – reklama i dystrybucja towarów;
  • obsługa i rozpatrywanie skarg klientów;
  • administracja rozliczeniowa i przygotowywanie raportów;
  • prowadzenie strony internetowej i poprawa jej funkcjonowania;
  • analiza i planowanie biznesowe;
  • tworzenie statystyk, poprawa jakości strony internetowej i usług;
  • tworzenie treści ad-hoc dla klientów.
  • przekazywanie informacji do władz krajowych lub lokalnych w przypadkach i w zakresie
  określonym w zewnętrznych aktach normatywnych.
 2. Twoje imię i dane kontaktowe (adres, e-mail, numer telefonu) są przechowywane:
  a) w celu sprzedaży i dostarczania Ci produktu oraz przestrzegania warunków umowy zawartej
  między nami. Będzie nam trudno wysłać Ci produkt, jeśli nie użyjemy Twojego nazwiska i danych
  kontaktowych. Okres przechowywania trwa nie dłużej niż 10 (dziesięć) lat od daty zakończenia
  transakcji.
  b) w celu przygotowania faktury i spełnienia wymogów prawnych w zakresie księgowości. Okres
  przechowywania – nie dłużej niż 10 (dziesięć) lat od daty zakończenia transakcji.
  c) w celu dostarczenia najnowszych informacji na temat naszych promocji, rabatów, nowych
  towarów i usług. Prześlemy Ci te informacje tylko za Twoją zgodą. Okres przechowywania trwa nie
  dłużej niż 2 (dwa) lata od momentu udzielenia zgody lub do czasu, kiedy zostanie przez Ciebie
  anulowana zgoda na otrzymywanie wiadomości.
  d) w celu poinformowania Cię o postępie realizacji zamówienia/zakupu oraz o spełnieniu
  warunków umowy zawartej między nami (aby było wiadomo, kiedy otrzymasz zamówienie). Okres
  przechowywania trwa nie dłużej niż 1 (jeden) rok od zakończenia komunikacji.
  e) w celu zapobiegania i wykrywania oszustw przeciwko Tobie lub SKOD TRADING. Okres
  przechowywania trwa nie więcej niż 3 (trzy) lata od daty ostatniego zalogowania na koncie lub nie
  więcej niż 10 (dziesięć) lat po dacie zakończenia transakcji (w zależności od tego, która z tych dat
  jest ostatnia).
  f) w celu prowadzenia konkursów. Jeśli nie możemy użyć Twojego zgłoszenia w konkursie, nie
  będziesz mógł wygrać w konkursie. Okres przechowywania trwa nie dłużej niż 2 (dwa) lata po
  zamknięciu konkursu, a jeśli zostanie Ci przyznana nagroda, nie więcej niż 10 (dziesięć) lat po jej
  otrzymaniu.
 3. Informacje dotyczące płatności (numer rachunku bankowego, numer karty bankowej,
  data wygaśnięcia, CCV) nie są przechowywane.
  SKOD TRADING nie przetwarza ani nie przechowuje Twoich informacji o płatnościach.
  Informacje dotyczące płatności przetwarzane i przechowywane są przez:
  • Przelewy24.pl
  Informacje dotyczące płatności są wymagane, abyśmy mogli otrzymać płatność lub dokonać zwrotu
  pieniędzy oraz aby zapobiec lub wykryć oszustwo przeciwko Tobie lub firmie SKOD TRADING.Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  SKOD TRADING posiada następujące prawne (ustawowe) podstawy do przetwarzania danych
  osobowych:
  • Twojego zgłoszenia lub zamówienia – w celu realizacji zamówienia (zakupu), w celu
  dostarczenia produktu, zwrotu produktu lub pieniędzy, wymiany produktu, rozpatrzenia
  reklamacji, wypełnienia zobowiązań gwarancyjnych, itp .;
  • w celu egzekwowania przepisów ustawowych i wykonawczych – w celu spełnienia
  obowiązku nałożonego przez zewnętrzne akty normatywne wiążące SKOD TRADING ;
  • Twoja zgoda;
  Uzasadnione interesy SKOD TRADING , którymi są:
  • prowadzenie działalności gospodarczej;
  • sprzedaż produktu;
  • zapewnienie wypełniania zobowiązań umownych;
  • zachowanie powiadomień i wniosków do zakupu towarów, innych powiadomień i
  wniosków, notatek na ich temat, w tym złożonych ustnie telefonicznie oraz na stronach
  internetowych;
  • analiza działania stron internetowych i witryn internetowych SKOD TRADING ,
  opracowywanie i wdrażanie poprawek;
  • zarządzanie kontem na stronach internetowych SKOD TRADING ;
  • rozwijanie asortymentu produktów;
  • reklama produktów poprzez wysyłanie ogłoszeń handlowych;
  • wysyłanie innych informacji dotyczących toku realizacji zamówienia lub zobowiązań oraz
  spełnienia zasadniczych warunków;
  • zapewnienie rachunkowości finansowej i biznesowej oraz analiza;
  • zapewnienie i promowanie efektywności sprzedaży i dostawy towarów;
  • zarządzanie płatnościami i zaległymi płatnościami;
  • zwrócenie się do państwowych lub lokalnych instytucji rządowych i sądów w celu ochrony
  swoich interesów prawnych, a także w celu otrzymania pomocy prawnej.
  Przekazywanie informacji osobom trzecim
  SKOD TRADING nie ujawnia osobom trzecim i nie przekazuje danych osobowych użytkownika
  ani żadnych innych informacji dotyczących użytkownika poza Unią Europejską lub Europejskim
  Obszarem Gospodarczym, ale osiągnąć uzasadnione cele, może przekazać dane osobowe
  użytkownika następującym kategoriom osób trzecich:
  • naszym ubezpieczycielom i profesjonalnym doradcom do zarządzania ryzykiem, w celu
  uzyskania profesjonalnej porady, ochrony uzasadnionych interesów firmy SKOD
  TRADING oraz, jeśli to konieczne, ochrony interesów użytkownika lub innych osób;
  • naszemu dostawcy usług płatniczych. Udostępniamy dane dotyczące transakcji naszym
  dostawcom usług płatniczych tylko w zakresie wymaganym dla płatności, zwrotów i
  reklamacji;
  • innym usługodawcom, takim jak bank (w ramach rozliczeń) lub firma
  dostarczająca/transportowa (w celu dostarczenia produktu użytkownikowi) lub dostawcy
  usług księgowych (w zakresie prowadzenia księgowości);
  • osobom określonym w zewnętrznych aktach prawnych, w określonych przypadkach,
  zgodnie z określoną procedurą i w określonym zakresie. Jakie są Twoja prawa?
  Aby uzyskać pełniejsze informacje na temat swoich praw, prosimy o zapoznanie się z
  odpowiednimi przepisami i wytycznymi. Masz następujące prawa dotyczące swoich danych
  osobowych:
  • prawo dostępu do danych osobowych, którymi dysponujemy;
  • prawo do żądania niedokładnych korekt danych osobowych, którymi dysponujemy;
  • prawo do żądania usunięcia swoich danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przekazywania danych;
  • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego;
  • prawo do wycofania zgody.
  Prawa te są wykonywalne, o ile przetwarzanie danych nie wynika z zobowiązań SKOD
  TRADING , które są narzucone przez obowiązujące zewnętrzne akty prawne i które są w interesie
  SKOD TRADING .
  Użytkownik może wykonywać swoje prawa:
  • poprzez złożenie wniosku na piśmie na adres prawny SKOD TRADING
  Jak chronimy dane osobowe użytkownika?
  SKOD TRADING chroni dane użytkownika, wykorzystując możliwości nowoczesnych technologii,
  biorąc pod uwagę istniejące zagrożenia prywatności i rozsądne zasoby organizacyjne, finansowe i
  techniczne firmy SKOD TRADING, w tym stosując następujące środki bezpieczeństwa:
  • szyfrowanie danych poprzez transmisję danych (szyfrowanie SSL);
  • zapora sieciowa;
  • programy zapobiegania włamaniom i wykrywania;
  • inne środki ochronne zgodnie z aktualnym rozwojem technicznym.
  Jak długo przechowywane są dane osobowe?
  Czas przechowywania danych osobowych jest określony w sekcji 1 (a), ale firma SKOD
  TRADING przechowuje i przetwarza dane osobowe, dopóki istnieje jedna z następujących
  przyczyn:
  • będąc w procedurze określonej w zewnętrznych aktach prawnych, SKOD TRADING lub
  użytkownik może zrealizować swoje prawne interesy (na przykład zgłaszać sprzeciw lub
  wnieść sprawę do sądu);
  • podczas gdy firma SKOD TRADING ma ustawowy obowiązek przechowywania danych;
  • dopóki zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych jest aktualna, będzie
  obowiązywać, chyba że istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania danych.
  Kiedy wymienione tutaj okoliczności wygasną, dane osobowe użytkownika zostaną usunięte.Zmiany w Polityce prywatności
  SKOD TRADING ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki prywatności. Obecną
  wersję udostępnimy na naszej stronie internetowej lub wyślemy na Twój adres poczty
  elektronicznej.
 4. Odpowiedzialność sklepu internetowego
  2.1. Sklep internetowy jest własnością Sprzedającego i jest przeznaczony do zdalnej sprzedaży
  produktów przez Internet. 2.2. Sklep internetowy nie wymaga od Kupującego specjalnego wymogu
  używania go do przeglądania produktu, obliczania i składania zamówienia, na przykład rejestracji
  lub zawarcia umowy o korzystaniu z zasobów sklepu internetowego. 2.3. Sklep internetowy nie
  ponosi odpowiedzialności za treść lub dokładność informacji podanych przez Kupującego podczas
  składania zamówienia.
 5. Odpowiedzialność kupującego
  3.1. Kupujący jest odpowiedzialny za dokładność informacji podanych w celu złożenia zamówienia
  i nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich. 3.2. Kupujący potwierdza swoją zgodę
  na warunki określone w niniejszej umowie przy składaniu zamówienia w sklepie internetowym.
  3.3. Kupujący może bezpłatnie korzystać z zasobów sklepu internetowego, aby zobaczyć i wybrać
  produkt, a także sformalizować zamówienie. 3.4. Produkt nabywa nabywca wyłącznie w celach
  osobistych, rodzinnych lub domowych, niezwiązanych z żadną działalnością komercyjną.
 6. Przedmiot oferty
  4.1. Sprzedający, na podstawie zamówienia (zamówień) Kupującego, sprzedaje Kupującemu
  towary zgodnie z warunkami i według cen ustalonych przez Sprzedającego w ofercie i
  załącznikach, pod warunkiem, że towary znajdują się w magazynie Sprzedającego.
  4.2. Dostawa towarów zamówionych i opłaconych przez Kupującego jest dokonywana przez
  Sprzedającego.
  4.3. Relacje między Kupującym a Sprzedającym podlegają ustawodawstwu Polski, w tym
  przepisom polskiego kodeksu cywilnego o sprzedaży detalicznej i polskiemu prawu w zakresie
  ochrony praw konsumentów.
  4.4. Uznaje się, że osoba zaakceptowała wszystkie warunki oferty (przyjęcie oferty) i jej załączniki
  w całości i bez wyjątku od momentu otrzymania przez Sprzedającego wiadomości o zamiarze
  zakupu towarów przez Kupującego na warunkach oferowanych przez Sprzedającego. W przypadku
  przyjęcia oferty uważa się, że dana osoba zawarła umowę ze Sprzedającym na zakup i sprzedaż
  zamówionego towaru i nabywa status Kupującego.5. Wykonanie umowy kupna-sprzedaży
  5.1. Kupujący może złożyć zamówienie w sklepie internetowym, zgodnie z warunkami umowy
  zakupu (oferta publiczna sklepu internetowego). 5.2. Składając zamówienie w sklepie
  internetowym, Kupujący musi wprowadzić następujące informacje: 5.2.1. Imię i nazwisko
  Kupującego produkt. 5.2.2. Adres dostawy produktu. 5.2.3. Telefon kontaktowy i adres e-mail
  Kupującego produkt. 5.3. Zgoda Kupującego jest realizowana poprzez wpisanie odpowiednich
  informacji w formularzu zamówienia sklepu internetowego. 5.4. Sklep internetowy nie edytuje
  informacji Kupującego bez zgody Kupującego.
 7. Informacje o produkcie
  6.1. Produkt jest prezentowany na stronie za pomocą graficznych próbek zdjęć, które są własnością
  sklepu internetowego. 6.2. Każdemu obrazowi graficznemu towarzyszą informacje tekstowe:
  nazwa, wymiary, cena i opis towarów. 6.3. W przypadku pytań Nabywcy, dotyczących właściwości
  i cech towarów, Kupujący musi skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie, mailowo lub
  korzystając z formularza kontaktowego przed złożeniem zamówienia. 6.4. Na żądanie Kupującego,
  kierownik sklepu internetowego ma prawo podać (telefonicznie lub e-mailem) inne informacje,
  które są niezbędne i wystarczające, z punktu widzenia Kupującego, do podjęcia decyzji o zakupie
  dobra.
 8. Procedura zakupu towarów
  7.1. Kupujący ma prawo złożyć zamówienie na dowolny produkt oferowany w sklepie
  internetowym. Kupujący może zamówić dowolną ilość produktów. Wyjątki od tej zasady są
  wskazane w opisie każdego produktu w przypadku konkretnych kampanii, wycofania produktu itp.
  7.2. Kupujący może złożyć zamówienie przez sklep internetowy. 7.3. Po złożeniu zamówienia,
  Sprzedający potwierdza zamówienie, wysyłając wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie
  zamówienia, wskazując cenę wybranego produktu i łączną kwotę zamówienia za pośrednictwem
  sklepu internetowego. 7.4. W przypadku braku towaru w magazynie, kierownik sklepu
  internetowego jest zobowiązany powiadomić o tym Kupującego (telefonicznie lub za
  pośrednictwem poczty internetowej). 7.5. Jeśli produkt zostanie wyprzedany, Kupujący ma prawo
  do zastąpienia go innym lub anulowania zamówienia.
 9. Cena produktu
  8.1. Cena produktu w sklepie internetowym jest podana w polskich złotych lub innej, wybranej,
  walucie. 8.2. Cena produktu wskazanego na stronie internetowej może zostać zmieniona
  jednostronnie w sklepie internetowym, ale po tym, jak produkt został zamówiony i opłacony przez
  Kupującego, ceny nie można zmienić. 8.3. Całkowity koszt zamówienia składa się z kosztu
  produktu i kosztu wysyłki.9. Płatność za produkt
  9.1. Sposoby i procedura płatności za produkt, są podane na stronie internetowej, w części
  „Warunki dostawy i zwrotu”. W razie potrzeby, Kupujący musi uzgodnić ze sklepem internetowym
  niezbędną procedurę i warunki płatności zamówionego produktu. 9.2. Kupujący może zapłacić za
  produkt dowolną metodą, którą wybrał w sklepie internetowym.
 10. Dostawa produktów
  Dostawa towarów z tej witryny jest uzależniona od dostępności i nie zawsze jest możliwe, abyśmy
  poinformowali Cię w momencie składania zamówienia, czy towary, które planujesz nabyć, są nadal
  dostępne. W takim przypadku skontaktujemy się z Tobą oferując inny produktu lub kolor, lub zwrot
  pieniędzy.
  Jeśli złożysz zamówienie online, aby kupić produkt z skodtrading.pl, wyślemy Ci e-mail
  potwierdzający dokonanie zamówienia i zawierający jego szczegóły. Twoje zamówienie stanowi dla
  nas ofertę zakupu produktu, który został przez nas zaakceptowany, gdy dostarczymy Ci produkt.
  Żadne produkty w tym samym zamówieniu, których nie dostarczyliśmy, nie stanowią części tej
  umowy.
  Szczegółowe informacje o kosztach dostawy i warunkach będą dostępne podczas realizacji
  zamówienia i zostaną dołączone do potwierdzenia otrzymania zamówienia wysłanego do Ciebie emailem. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych opłat za dostawę w przypadku,
  gdy koszt zamówienia znacznie przekracza standardowe ceny. W tym przypadku po otrzymaniu
  zamówienia skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o dodatkowych opłatach, po czym
  będziesz mieć możliwość zaakceptowania dodatkowej opłaty i przystąpienia do zamówienia,
  zmniejszenia wielkości zamówienia lub anulowania zamówienia. Wszystkie zamówienia zostaną
  nadane w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania płatności. W okresie listopada i grudnia mogą się
  pojawić opóźnienia w wysyłce towaru, za co z góry przepraszamy. Należy pamiętać, że dostawa
  odbywa się przez przewoźnika będącego stroną trzecią, dlatego nie możemy ponosić
  odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez system pocztowy. Jeśli zamówione towary
  nie dotrą na miejsce, skontaktuj się z nami.
  Regularnie aktualizujemy informacje na stronie internetowej i staramy się, aby wszystkie warunki,
  ceny i opisy były aktualne i odpowiadały produktom oferowanym w naszym sklepie internetowym.
  Aby otrzymać szczegółowe informacje o cechach produktów, ich istnieniu i ich kosztach, prosimy o
  kontakt z przedstawicielem handlowym naszej firmy.
  Zwroty
  Oferujemy 30-dniową gwarancję zwrotu, która rozpoczyna się od daty otrzymania zamówienia.
  Wszystkie towary powinny zostać zwrócone w stanie umożliwiającym ich użytkowanie
  (nieuszkodzone) w tym okresie. Nie ma to wpływu na prawa ustawowe. Po otrzymaniu zwróconego
  nam towaru zwrócimy Ci pieniądze. Zwrot pieniędzy zostanie zrealizowany w ciągu 10 dni
  roboczych od otrzymania paczki przez magazyn. Paczka zwrotna jest wysyłana na adres polskiego
  magazynu, który realizuje nasze zwroty. Koszt wysyłki zwracanego przedmiotu ponosi Kupujący i
  nie jest on zwracany.
  AnulacjaAnulowanie opłaconego zamówienia jest możliwe w następujących sytuacjach:
 11. Kiedy zamówienie ma status “nowy” i nie zostało przekazane do realizacji w żadnym z
  magazynów.
 12. Kiedy zamówienie zostało przekazane do realizacji przez polskie centrum dystrybucji, ale nie
  posiada jeszcze numeru trackingowego – w tym przypadku zostaniesz obciążony kwotą 25 zł
  (kwota odgórnie narzucona przez centrum dystrybucji).
  Anulacja zamówienia, które posiada już numer trackingowy nie jest w ogóle możliwa.
 13. Gwarancja i reklamacja produktów
  11.1. Okres gwarancji na towary określony jest na stronie internetowej sklepu internetowego. 11.2.
  Kupujący ma prawo do zmiany lub zwrotu produktu w dobrym stanie, o ile zachowano oryginalne
  opakowanie produktu oraz dokumenty dostawy i płatności. Jeśli Kupujący otrzyma wadliwy
  produkt lub zaobserwuje jakiekolwiek anomalie w okresie podlegającym gwarancji i reklamacji,
  powinien wysłać wiadomość do Sprzedającego, opisując wadę i dołączając zdjęcie produktu i
  poczekać na odpowiedź specjalisty. Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie w ciągu 14 dni
  od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 14. Zwrot produktu
  12.1. Produkt w dobrym stanie można zwrócić w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia, pod
  warunkiem, że zachowane jest oryginalne opakowanie produktu oraz dokumenty dostawy i
  płatności. Koszty wysyłki zwrotnej nie podlegają zwrotowi. 12.2. W przypadku zwrotu wadliwego
  produktu, Klient otrzymuje zwrot pełnej kwoty, zgodnie z ceną podaną w zamówieniu. Koszty
  poniesione przez Klienta związane z odesłaniem towaru o nieodpowiedniej jakości są zwracane,
  jeżeli istnieje potwierdzenie pokwitowania wydatków Klienta i jego pisemny wniosek o zwrot
  poniesionych kosztów, przesłany do Sprzedającego. 12.3. Zwrot środków odbywa się w ciągu 10
  dni roboczych od otrzymania przesyłki wraz ze zwrotem do magazynu.
 15. Odpowiedzialność stron
  13.1. Odpowiedzialność stron ustala się zgodnie z ustawodawstwem Polski. 13.2. Sprzedający nie
  ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Kupującemu w wyniku niewłaściwego
  użytkowania zamówionych produktów ze sklepu internetowego. 13.3. Strony są zwolnione z
  odpowiedzialności za naruszenie lub nienależyte wykonanie zobowiązań zawartych w umowie z
  powodu działania siły wyższej.14. Inne warunki
  14.1. Stosunek umowny między sprzedawcą a Nabywcą podlega ustawodawstwu Polski. 14.2.
  Niniejsza umowa wejdzie w życie w dniu przyjęcia oferty przez Kupującego i nie zostanie
  wygaszona do czasu wypełnienia przez strony wszystkich zobowiązań. 14.3. Wszelkie spory lub
  nieporozumienia między stronami, które mogą wyniknąć w wykonaniu zobowiązań wynikających z
  niniejszej umowy, zostaną rozstrzygnięte w drodze mediacji. W przypadku, gdy nie mogą ich
  rozwiązać, strony mają prawo odwołać się do sądów w celu obrony swoich interesów. 14.4. Sklep
  internetowy zastrzega sobie prawo do rozszerzenia lub ograniczenia oferty handlowej na stronie
  internetowej, uregulowania dostępu do zakupu dowolnego produktu, a także do zawieszenia lub
  przerwania sprzedaży jakiegokolwiek produktu, jeśli uzna to za stosowne. 14.5 Promocje
  organizowane w sklepie internetowym nie łączą się. Sprzedawca ma prawo zmienić lub zakończyć
  promocję przed czasem. Promocje nie działają wstecz.
  Oświadczenie o prywatności
  Dążymy do ochrony Twojej prywatności. Upoważnieni pracownicy w firmie w oparciu o potrzebę
  wiedzy wykorzystują wyłącznie informacje zebrane od poszczególnych klientów. Stale
  przeglądamy nasze systemy i dane, aby zapewnić jak najlepszą obsługę naszych klientów.
  Parlament stworzył określone przestępstwa dotyczące nieautoryzowanych działań przeciwko
  systemom komputerowym i danym. Zbadamy wszelkie takie działania w celu ścigania i / lub
  wszczęcia postępowania cywilnego w celu odzyskania odszkodowania od osób odpowiedzialnych.